1431 hicri yılı kardeşlerime hayırlara vesile olma temenisi ile.

2009-12-17 01:29:00
 

Muharrem, Hicrî senenin ilk ayıdır. Hicrî târih, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in, Mekke’den Medîne’ye hicretleriyle başlar.

Hz. Ömer (r.a.) zamanından mukaddem (önce) Arabis­tân’da bir târih-i mahsûs (husûsî bir târih) yoktu. Bir defa Ka‘b bin Lü’eyy’in vefâtı ve daha sonra Fil hâdisesi, târihe mebde’ (başlangıç) olarak kabûl olunmuştu. Hicretin 21. senesinde Hz. Ömer (r.a.)’e, üzerinde Şa‘bân ayı yazılı bir sened getirilmişti. Hz. Ömer (r.a.), “Bu senedi, geçen se­nenin Şa‘bân’ı mı yoksa sene-i hâliye (bu senenin) Şa‘bân’ı mı olduğunu” sordu. Bu sırada, Hz. Ömer (r.a.), Yemen vilâyeti mâl emîni Ya’lâ bin Ümeyye (r.a.)’den günü, ayı, yılı yerli yerinde düzgün yazılar almağa başlamış; bu şekil, Hz. Ömer (r.a.)’in çok hoşuna gitmişti. Bu da, Muhar-rem’in ilk günü ile, Hicrî târihin başlangıcına vesîle olmuş­tur.

Bunun üzerine Meclis-i Şûrâ toplanarak Hz. Alî (k.v.)’in tavsiyesi üzerine Hicret-i Muhammediyye (s.a.v.)’in târihe mebde’ (başlangıç) olması, ittifâk-ı ârâ (re’y birliği) ile kabûl edildi.

İslâm târihinde en mühim bir hâdise olan Hicret-i Nebe-vî (s.a.v.)’de Hz. Ebû Bekir (r.a.) âilesinin şerefli ve büyük hizmetleri vardır. Hicret-i Peygamberî (s.a.v), târihin seyri­ni değiştiren mühim bir hâdisedir. İslâm güneşinin Me-dîne-i Münevvere ufuklarında bütün meş‘aleleriyle parlaya­rak, arzın her tarafını aydınlatmağa başlaması bu hicretten sonra başlar.

Bu feyizli ve bereketli günün, her müslümân tarafından kutlanması ve müslümân kardeşler arasında tebrîklerin te-âtî edilmesi dînî bir borçtur. Bu hicretle doğan İslâm devle­ti otuz yıl gibi çok kısa bir zamanda Endülüs’ten Çin’e ka­dar, cihânın en kıymetli mıntıkasında insanları, dîn ve vic­dan hürriyetine, sulha sükûna kavuşturmuştur.

               (Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (k.s.), Hz. Ömer (r.a.), 127.s.)

 

OKUNACAK DUÂLAR VE YAPILACAK ZİKİRLER

1. Aşağıdaki duâ, üç defa okunacaktır:

Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallâllâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlüke’l-‘azîmi ve cûdüke’l-‘amîmü’l-mu‘avvelü ve hâzihi ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evli-yâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzlhl'n-nefsl'l-emmâretl bi's-sûi ve’l-İştiğâle bi-mâ yukarribunî Ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâllâhu ‘alâ muhammedini'n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve ashâbihi't-tayyîbîne’t-tâhlrlne ve’l-hamdü lillâhi rabbi'l-‘âlemîne.

2.  365 defa Âyetü’l-kürsî okunacak.

3.  1000 defa İhlâs-ı şerîf okunacak.

4.  1 defa Zümer sûresi okunacak.

5. Bütün bunların sonunda 1 defa: Allâhümme yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahseni'l-hâl. denilecek.

MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜ HER GÜN OKUNACAK

Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ecma‘îne. Allâhüm­me ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-hayyü’l-kerîmü’l-hannânü’l-mennâ-nü ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhe’l-'ismete mine’ş-şey-tâni’r-racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştigâle bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ ze'l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahme-tike yâ erhame’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ seyyidinâ ve nebîyyinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihi ecmaîne.

Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretlerinden: “Her kim, ilk on günü sabahleyin bu duâyı üç kerre okursa, Allâh zû’l-celâl hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharremine kadar bütün belâlar­dan emin ve muhâfaza buyuracağı.” rivâyet olunmuştur.

Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan nakledilmiştir ki:

“Her kim, bu duâyı, Aşûre günü üç kerre okursa, ölümden de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye  bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz.”      


235
0
0
Yorum Yaz