1432 Yeni Hicri yılınızı Mubarek olsun

2010-12-07 14:33:00

 

      * Hicrî (İslâmî) ayların birincisi, Muharrem ayıdır.
      * Yeni yıla oruçla başlamak için, birinci günü oruç tutmak tavsiye edilmiştir.
      * Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.
      * Muharremin birinci gününde üç defa okunacak dua vardır.
      * Yine Muharrem'in birinci ve onuncu günleri okunacak duâ vardır.

 

1. Aşağıdaki duâ, üç def‘a okunacaktır:

Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlüke’l-‘azîmi ve cûdüke’l-‘amîmü’l-mu‘avvelü ve hâzihi ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştigâle bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ muhammedini’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve ashâbihi’t-tayyîbîne’t-tâhirine ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîne.

 
 2. 365 def‘a Âyetü’l-kürsî okunacak.

3. 1000 def‘a İhlâs-ı şerîf okunacak.

4. 1 def‘a Zümer sûresi okunacak.

5. Bütün bunların sonunda 1 def‘a: Allâhümme yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl. denilecek.

 

 Muharrem ayının ilk on günü her gün okunacak dua

Bi-’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ecma‘îne. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-hayyü’l-kerîmü’l-hannânü’l-mennâ-nü ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fî-he’l-‘ısmete mine’ş-şey-tâni’r-racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştigâle bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahme-tike yâ erhame’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ seyyidinâ ve nebîyyinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihî ecmaîne.

 Rahman ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber Efendimize, ehli beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu alenen yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasip et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi... Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve selem-'e, onun âline, ashabına ve bütün ehli beytine salât olsun..

 
Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretlerinden:

“Her kim, ilk on günü sabahleyin bu duâyı üç kerre okursa, Allâh Zü’l-Celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem’ine kadar bütün belâlardan emîn ve muhâfaza buyuracağı.” rivâyet olunmuştur.

Şeyh Şihâbüddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan nakledilmiştir ki:
* * * “Her kim, bu duâyı, Aşûre günü üç kerre okursa, ölümden de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz.”  

 

 

 

 

426
0
0
Yorum Yaz