BERÂT GECESİ KILINACAK NAMÂZ

2009-08-05 16:37:00Bu gecede yüz rekat namâz kılınır.
Bu durumda namâ-zın, her iki rek‘atında bir selâm verilir. Her rek‘atta Fâti­hadan sonra 10 (on) İhlâs-ı şerîf okunur. Dilenirse bu na­mâz on rek‘at da kılınabilir. (O zamân her rek‘atta Fâti­hadan sonra 100 (yüz) İhlâs-ı şerîf okunur ve 10 (on) rek‘atın sonunda bir kerre selâm verilerek namâz tamâ-mlanır.) Bu şekilde kılmak, bütün müstehâb namâzlarda da mervîdir. Selef (r.a.), bu namâzı kılar ve buna “Hayır namâzı” derlerdi. Hattâ bu namâzı, bir araya toplanıp cemâatle de kılarlardı.

(Hanefî mezhebinde terâvihten başka hiçbir sünnet namâzı cemâatle kılınmaz.)

Hasan-ı Basrî (rh.a.)’in bu namâz için şöyle dediği rivâ-yet olunur: “Allâh Resûlü (s.a.v.)’in sahâbîlerinden otuz ki­şi bana dediler ki:

Bu gecede bu namâzı kılan bir kimseye, Cenâb-ı Hakk yetmiş defa nazar eder ve her bir nazar ile onun yetmiş ihtiyâcını giderir. Bu ihtiyâcların en azı da affedil­mektir.”

(Hüccetü’l- İslâm İmâm-ı Gazâlî (rh.a.),

İhyâ-u Ulûmi’d-din, 1 c, 555. s.)

BERÂT GECESİNDE NE YAPMALIYIZ?

Gündüzünü mutlakâ oruçlu geçirmeliyiz. Hz. Alî (k.v.)’den “Şabânın onbeşinci günü oruç tutun, gecesin­de kâim olun.” meâlinde İbn-i Mâce bir hadîs rivâyet et­miştir.

(Hüccetü’l- İslâm İmâm-ı Gazâlî (rh.a.),

İhyâ-u Ulûmi’d-dîn 1 c, 556. s.)

Dedikodudan, yalandan, harâma bakmaktan sakınmalıyız. İftârımızı yapıp Allâhü Te‘âlâya şükrettikten ve akşam namâ-zını edâdan sonra, üç defa Yasîn-i şerîf okunacaktır. Her Yâsîn’den sonra bir defa Berât duâları okunacaktır. Bu Berât duâları, ilkinde, Cenâb-ı Hakk’tan hayırlı ve uzun ömür taleb ile kazâ’ ve belâlardan emîn olmak; ikincisinde bol ve helâl rızık temennîsi; üçüncüsünde, son nefesinde hüsn-i hâtime  ile bu dünyâdan göçmek niyyetiyle, okunacaktır.       
                                   

BERÂT GECESİNDE OKUNACAK DUÂLAR

(Bu duâ 3’er defa okunacak. Her okuyuştan önce Yâsîn-i şe-rîf okunacak sonra bu duâ okunacak.)

Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm

Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü ‘aleyhi. yâ ze’l-celâli ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli ve’l-in‘âm. lâ- ilâhe illâ ente zahra’l-lâci’îne ve câre’l-müste’cirîne ve emâne’l-hâifîne. Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi şekıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukatteren ‘aleyye fî’r-rızkı fe’mhu’llâhümme bi fazlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâre rızkî ve esbitnî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi sa‘îden ve merzûkan ve müveffekan li’l-hayrâti fe-inneke kulte ve kavlüke’l-hakku fî kitâbike’l-münzeli ‘alâ lisâni nebiyyike’l- mürselîn. Yemhu’llâhu mâ-yeşâü’ ve yüsbitü ve ‘ındehu ümmü’l-kitâbi ilâhî bi’t-tecelliyyi’l-‘azîmi fî leyleti’n-nısfi min şa‘bâne’l- mükerremi’lletî fî-hâ yüfraku küllü emrin hakîmin. Ve yübremü en-tekşife ‘annâ mine’l-belâi’ mâ-na‘lemü vemâ lâ-na‘lemü vemâ ente bihî a‘lemü inneke ente’l-e‘azzü’l- ekrem. Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve sellem.

•••

Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm

“İlâhî cû‘düke dellenî ‘aleyk. Ve ihsânüke evsalenî ileyk. Ve keremüke karrebenî ledeyk. Eşkû ileyk mâ-lâ yahfâ ‘aleyk. Ve es’elüke mâ-lâ ye’süru ‘aleyk. Îz-‘ılmüke bi-hâlî yekfî ‘an süâlî. Yâ müferrice kürebe’l-mekrûbîn. Ferric annî mâ-ene fîh. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn. Festecibnâ leh. Ve necceynâhü mine’l-ğammi ve kezâlike nünci’l- mü’minîn. Allâhümme yâ ze’l-menni velâ- yümennü ‘aleyh.”

“Allâhümme salli ‘alâ rûh-i seyyidinâ muhammedin fi’l-ervâh. Ve salli ‘alâ cesed-i seyyidinâ muhammedin fi’l-ecsâd. Ve salli ‘alâ kabr-i seyyidinâ muhammedin fi’l- kubûr.” (100 aded)

HADÎS-İ ŞERİF

“Allâhü Te‘âlâ bu gece ümmetime, Benî Kelb kabîlesinin koyunlarının tüyleri adedince rahmet eder.” buyurulmaktadır
                             

 

5852
0
0
Yorum Yaz