BERÂT GECESİ VE FAZÎLETLERİ

2009-08-04 09:10:00
Şa‘bân’ın onbeşinci gecesi bir senelik günâhlara keffâ-rettir. Bunun için Şa‘bân’ın onbeşinci gecesine “Keffâret gecesi” de denilir.

Yüce Allâh’ın mağfiret hazînelerinin dolup taştığı ve isteyen her mü’mine bol bol ihsân edildiği gecelerden biri de Berât ge-cesidir. Şa‘bân-ı şerîfin 14. gününün akşamı Berât gecesidir.

Berât demek “suçtan ve borçtan kurtulmak” manâsına gelir. Böyle bir gecede kul, Rabbine dönüp O (c.c.)’ün dergâhı­na yüz sürerek afv dileyecek olursa, Cenâb-ı Hakk, o kulun gü­nâhlarını bağışlar ve onu kendine dost seçer. Bir hadîs-i şe-rîfte:

“Allâhü Te‘âlâ, bu gece ümmetime, Benî Kelb kabîlesi­nin koyunlarının tüyleri adedince rahmet eder.” buyurulmak-tadır. (İbn-i Mâce, Tirmizî)

Bu gece mağfiret gecesidir. Bütün günâhlarının bağış­lanmasını isteyen mü’minler şu hadîs-i kudsîdeki çağrıya uymalıdırlar: “Bu gecede istiğfâr eden yok mu, onu mağfi­ret edeyim? Rızık isteyen yok mu, ona (bol bol) rızık vere­yim, herhangi bir sıkıntıya, hastalığa ve belâya duçar olan yok mu, ona da sıhhât ve âfiyet vereyim.”

Me’mûr melekler tarafından kulların rızıkları, ecelleri ve di­ğer işleri bu gece yazılır ve tertîb edilir. Vazîfeli melekler, bu­günden i‘tibaren Levh-i Mahfûz’dan insanların hayat hâdisele­rini yazmağa başlarlar ve bu durum, Kadir gecesine kadar de­vâm eder.

Nitekim Allâhü Te‘âlâ hazretleri, âyet-i celîlesinde: “Her hikmetli iş o mübârek gecede ayırt edilir. (Rızık, ecel, hayır ve şerrden ibâret bütün işler o gece yazılır.)” buyurmaktadır. (Duhân s. 4)

Hz. Âişe Sıddıkâ (r.anhâ)’nın rivâyetine nazaran Nebî-yi Ekrem (s.a.v.) Berât gecesi için buyurmuşlardır ki:

“Allâhü Tebâreke ve Te‘âlâ, Şa‘bân’ın onbeşinci gecesi, semâ-yı dünyâya iner ve Kelb kabîlesi koyunlarının tüyleri­nin sayısından fazla günâhı afveder.” buyurmuşlardır. (Tirmizî)

 

162
0
0
Yorum Yaz