KADİR GECESİ VE FAZÎLETLERİ

2009-09-12 21:21:00“Gerçek, biz onu Kadir gecesinde indirdik, Kadir gece­sinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve Rûh, Rablerinin izniyle, her bir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır.” (Kadir Sûresi)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Kadir gecesini sıdk ve yakîn ile ihyâ eden mü’min-i kâmilin günâh-ı sağîrleri (küçük günâhları) mağfûr olur (affedilir).” (Câmi‘us-Sağîr)

Kadir gecesi, Ramazân ayında ve bu ayın da büyük bir ih­timâlle son on günü içindedir. Kur’ân-ı kerîm, âyetler hâlinde inzâl olmağa bu gecede başlamıştır. “Kadir gecesini Ramazân’ın son on (gününün) tekinde arayın.” (Tirmizî) diye buyrulmuştur.

Müslümânlar olarak bu geceyi ibâdetle, tâatle ihyâ etmeli, kusûr ve günâhlarımızdan dolayı tevbe ve istiğfâr etmeliyiz. Yi­ne terâvihten sonra iki rek’ât nâfile namâz kılmalı, Kur’ân-ı ke­rîm tilâvet etmeli, Peygamber (s.a.v.) Efendimize bol bol salât ü selâm getirmeliyiz. Ana, baba, akraba ve dîn kardeşlerimi­zin de hukûkuna bu gecede riâyet etmeliyiz. Kötü fiillerden son derece kaçınmalıyız.

Kadir kelimesinin lûgat ma’nâsı, güç getirmek, hüküm ve kazâ, şeref ve azâmet, tazyîk demektir. Bu ma‘nâlara göre müfessirler Kadir gecesini, şu vecihlerle tefsîr etmişlerdir.

1- Takdîr-i ilâhîde hükmolunmuş işlerin ayırd edildiği mübârek gece demektir. 2- Azâmet ve şeref demektir. 3- Tazyîk ma‘nâsınadır ki, tazyîk gecesi demek olur. Çünkü o gece inen me­leklere yeryüzü dar gelir denilmiştir. İşte Kadir gecesinde şu her üç ma‘nâ mevcûddur.

Yeryüzüne nûr saçan, âlemi zulmetten nûra garkeden ve in­sanlığa ebedî saâdeti bahşeyleyen Kur’ân-ı ‘azîmû’ş-şân bu mübârek gecede nâzil olmuştur. Kadir gecesi bütün sene içe­risinde gizli olup en ziyâde Ramazân ayının yirmi yedinci gece­si olmak gâlibdir. O gece amel, ibâdet ve mücâdele sûretiyle erişilecek hayır ve sevâb, onsuz bin ayda kazanılacak hayır ve sevâbdan çok daha ziyâde hayırlıdır.

  (Ömer Nasûhî Bilmen (rh.a.), B. İslâm İlmihâli, 531. s.)

 

98
0
0
Yorum Yaz