Mİ‘RÂC GECESİ

2009-07-18 16:06:00Cenâb-ı Allâh
’ın emriyle Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Burak” adı verilen semâvî bir binek ile bu gecede Mescîd-i Harâm’dan, Mescîd-i Aksâ’ya gitmiştir. Yolculuğun başlangı­cını, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle anlatmışlardır: “Ben Kâ‘be’de, Hicr-i İsmâîl’de, uyku ile uyanıklık arasın­da bulunduğum bir sırada, bir de baktım; Cibrîl (a.s.) bana Burak’ı getirdi.” Böylece başlayan yolculuk bir gece içinde ta­mâm olmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) Mescîd-i Aksâ’da iki rekat namâz kılmıştır. “Bana peygamberler gösterildi; onla­ra, imâm olarak namâz kıldırdım.” diyerek Mescîd-i Aksâ’daki namâzı ta‘rîf etmişlerdir. Sonra yine Cebrâil (a.s.) ile birlikte semâya yükselerek “Sidretü’l-müntehâ” denilen kıs­ma geldiği zamân Cebrâil (a.s.), Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’e: “Yâ Resûlallâh (s.a.v.), artık ben ileri gidemem. Eğer bir parmak ileri gidersem yanarım. Daha ilerisi Al­lâh’a ve Habîbine âiddir.” demiştir. Bundan sonra Peygam­berimiz (s.a.v.) “Refref” adı verilen vasıta ile bu ulvî seyâha­te devâm ederek arş, kürsî, cennet, cehennem gibi varlıkla­rı seyretmişlerdir.                                                        (Tebliğ Gazetesi)

Mİ‘RÂC-I NEBEVÎ (S.A.V.)

Resûlullâh (s.a.v.)’in mi‘râcı hicretten bir sene veyâ onsekiz ay evvel vukû‘ bulmuştur. Rûh ve cesetle berâber gerçek­leşmiştir. Ebû Seleme (r.a.) der ki: “Mî‘râc, İsrâ vak‘âsı üze­rine müşrikler fitne buhrânına düşerek âdetâ deli gibi ol­dular. Ebû Bekir (r.a.)’in yanına koşarak Resûlullâh (s.a.v.)’in: İsrâ’ya dâir verdiği haberi Ebû Bekir (r.a.)’e söy­lediler.” Ebû Bekir (r.a.) de onlara: “Muhammed (s.a.v.)’in doğru sözlü olduğuna kanâatım vardır. Bu kanaatimi size de bildiririm.” dedi. Müşrikler: “Demek Muhammed (s.a.v.)’in bir gecede Mescîd-i Aksâ’ya gidip sonra dönüp geldiğini sen de tasdîk ediyorsun?” dediler. Hz. Ebû Bekir (r.a.) de: “Evet tasdîk ediyorum. Değil böyle, bundan daha ziyâde uzaklarına da, meleklerin gökten haber getirdikleri­ne de inanmışımdır.” dedi. (Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (k.s.), Musâhabe, 3.c, 29.s.)

 

Mevlana Takvimi

 

24
0
0
Yorum Yaz