Mİ‘RÂC GECESİNDE KILINACAK NAMÂZ

2009-07-18 16:13:00


Mİ‘RÂC GECESİNDE KILINACAK NAMÂZ   

VE OKUNACAK DUÂ

Receb-i şerîfin yirmi yedinci gecesi oniki (12) rek‘at namâz kılınır. Her iki rek‘atta bir selâm verilir. Her rek‘atta bir (1) Fâti­ha ve onbir (11) İhlâs okunur. Namâzdan sonra yüz (100) defa salevât-ı şerîfe ve şu duâ okunur:

Allâhümme innî eselüke bi-müşâhedeti esrâri’l- muhib-bîne ve bi’l- hılveti’lletî hassante bi-hâ seyyidi’l- mürselîn. Hîne üsriyet bihî leyletü’s- sâbi’u ve’l-ışrûne en-terhame kalbiye’l- hazîne ve tücîbe da‘vetî yâ ekreme’l- ekremîn. Âmin!     

RECEBİN YİRMİ YEDİNCİ GÜNÜ YAPILACAK İBÂDETLER

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: Resûlullâh (s.a.v.): Recebin yirmiyedinci günü oruç tutan kimse için, Hâkk Te‘âlâ, altmış ay oruç tutmuş sevâbını yazar. Ve o gün Nebî (s.a.v.) üzerine Cebrâil (a.s.)’ın Allâhü Te‘âlâ tarafından peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür.” buyurdular.

Hasan-ı Basrî (rh.a.) anlatmıştır: “Abdullâh b. Abbâs (r.a.) Recebin yirmiyedinci günü sabahından i‘tibâren i‘ti-kâfa girerdi. O, öğle vaktine kadar namâz kılardı. Öğle na­mâzını kıldıktan sonra biraz istirahât eder, sonra (dört rek‘at) namâza durur: Her rek‘atta; bir Fâtiha, üç Kadir sû­resi (İnnâ enzelnâhu fî leyleti’l-kadr), elli (50) İhlâs sûresini (kul hüva’llâhu ahad), bir Felâk ve bir Nâs sûresini okuyarak kılardı. Sonra ikindi vaktine kadar duâ ederdi. İbn-i Abbâs (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’in böyle yaptığını da söylerdi.”

Ebû Hüreyre ve Selmân-ı Fârisî (r.a.)’dan bildirilmiştir: Re­sûlullâh (s.a.v.): Receb’de bir gün ve bir gece vardır ki o günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb ve­rilir.” buyurdular. O gün, Receb’in çıkmasına üç gün kalan gün­dür. Ya‘ni, Receb’in yirmiyedinci günü ve gecesidir. Ve o gün, Resûlullâh (s.a.v.)’in Peygamber olarak ta‘yîn olunduğu gün-

       (Hz. Gavs-ı A’zam Seyyid Abdü’l-kâdir-i Geylânî (k.s.), Üç Aylar ve Fazîletleri)
                                                   Mevlana Takvimi


Mirac kandilinizi tebrik eder  hayırlara vesile olmasını Allah(c.c.) temenni ederim Dualarda buluşma niyetiyle

36
0
0
Yorum Yaz