RECEB AYININ FAZÎLETLERİ

2009-06-23 16:04:00
Receb
demek heybetli, muazzam, muhterem, kıymetli demek­tir. Receb ayı Hz. Âdem (a.s.)’dan beri kıymetli idi. Ayrıca Receb ayı “eşhuru’l- hurum” (Harâm Aylar)dan olup bu ayda savaş yap­mak, harâm sayılmıştır. Yüce Allâh (c.c.) Kur’ân-ı kerîminde şöy­le buyuruyor: “Ey îmân edenler. Bu dört ayda (Zi’l-ka’de, Zi’l-hicce, Receb, Muharrem) (nefsinize) zulmetmeyiniz. Çünkü bu aylarda işlenecek güzel amellerin sevâbı, kötülüğün cezâsı öteki aylardan daha büyüktür.” İkrime ve İbn-i Abbâs (r.a.)’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyuruluyor: “Receb Allâh (c.c.)’ün ayıdır. Şa’bân Benim ayımdır. Ramazân ise, ümmeti­min ayıdır.” Bu ay Allâh (c.c.)’ün ayı olduğu için Zât-ı İlâhîyi bil­diren “İhlâs” sûresini çok okumak lâzımdır. Bilhassa İhlâs sûre­sini günde 11 defa okumak tevhîd, istiğfâr ve salâvât-ı şerîfeyi ihmâl etmemek lâzımdır. Abdullâh b. Zübeyr (r.a.)’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte:”Bir kimse, Receb ayında (şehrü’l-esem olan) bir mü’mini bir sıkıntıdan kurtarsa, Allâhü Te‘âlâ o kimseye Firdevs’te gözünün görebileceği yükseklikte bir sa­ray verir. Receb’e ikrâm ve hürmet ediniz. Zîrâ Allâhü Te‘âlâ da size bin çeşit kerâmetle ikrâm, ihsân eder.” buyurmaktadır.

Resûlullâh (s.a.v.), bu aya ta’zîmen ekseriyâ oruçlu bulunur­lardı. Receb’de oruç tutanlar Allâhü Te‘âlânın üç türlü iyilik ve inâ-yetine mazhâr olurlar: Bunlardan biri, geçmiş günâhların mağfire­ti; ikincisi, kalan ömürlerin bereketi; üçüncüsü “müfekkuf”, ha­şirde susuzluktan emin olmasıdır. Bir başka hadîs-i şerîfte: “Bir kimse Receb’in ilk günü oruç tutsa, Allâhü Te‘âlâ onun bu orucunu yetmiş yıllık günâhına keffâret sayar...”

Bir ihtiyâr, Resûlullâh (s.a.v.)’in Receb ayının fazîleti hakkın­daki beyânlarından sonra: “-Yâ Resûlallâh (s.a.v.)! Ben ihtiyâ-rım, Receb ayının küllîsini tutamâm.” dediğinde: “-Sen Re­ceb’in evvel günü, ortası ve âhir günü oruçlu ol, cümlesini oruç tutmuş gibi olursun.” buyurmuşlardır.

Receb ayı içerisinde iki fazîletli gece vardır. Bu gecelere kandil denir. Receb-i şerîfin ilk cuma gecesine Regâib gecesi, yirmiyedin-ci gecesine Mi‘râc gecesi denir.

(Hz. Gavs-ı Azam Seyyid Abdü’l-kâdir-i Geylanî (k.s.), Üç Aylar ve Fazîletleri)

 

 

116
0
0
Yorum Yaz