REGÂİB GECESİ VE NAMÂZI

2009-06-23 16:43:00
Ramazân-ı şerîf
in karşılayıcısı durumunda olan mübârek aylardan Receb ayının ilk cum’a gecesine Regâib ge­cesi denir. Bu geceye Regâib gecesi denmesinin asıl sebe­bi şudur: Bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)’e hâs bazı ma’nevî ihsânlar vâki olmasıdır ki bunun şükür ifâdesi olarak

Peygamberimiz (s.a.v.) on iki rek‘at namâz kılmışlardır. Resûlullâh (s.a.v.): “Bir kimse Receb’in ilk perşembe gü­nünü oruç tutup o günün gecesinde (akşam ile yatsı ara­sında) iki rek‘atta bir selâm vererek on iki rek‘at namâz kılsa (şöyle ki: Her rek‘atta bir Fâtiha, üç Kadîr sûresi, on iki İhlâs sûresi okumak sûretiyle namâzdan sonra “Allâhümme salli alâ muhammedin nebîyyi’l- ümmiyyi ve alâ âlihi ve sellim” diyerek benim üzerime yetmiş defa salevât-ı şerîfe getirdikten sonra secdeye varsa, secdede (70) defa “Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbü’l- melâiketi ve’r-rûh” dedikten sonra secdeden başını kaldırsa, oturduğu yerde 70 defa “Rabbi’ğfir ve’rham ve-tecâvez ammâ ta‘lemü inneke ente’l- e‘azzü’l- ekrem” dedik­ten sonra ikinci defa secde edip secdede iken birinci de­fa secdede ne okumuşsa aynen onları tekrar eder biti­minde ise secdede Allâh (c.c.)’den isteyeceklerini ister, duâ ve niyâzını yaparsa, Hakk Te‘âlâ da onun ihtiyâçları­nı, dilek ve temennilerini kabûl eder.” buyurmuşlardır.

Bu namâzı kılanlar hakkında Resûlullâh (s.a.v.) şu mü­bârek sözlerini beyân buyurmuşlardır:

“Nefsim kudret elinde olan Allâhü Te‘âlâya kasem ederim ki her hangi bir erkek ve kadın ta’rif edilen bu namâzı kılarsa, Yüce Allâh bütün günâhlarını bağışlar; günâhları denizin köpüğü ve kum taneleri de dağların ağırlığı ve ağaçların yaprakları kadar çok olsa bile. Bun­dan başka, kıyâmet günü âilesinden (yedi yüz) kişi hak­kında şefâat hakkı verilir, müjdeler olsun ki, sen her tür­lü sıkıntılardan kurtuldun, rahatı buldun, denilir.” (Hz. Gavs-ı Azam Seyyid Abdü’l-kâdir-i Geylânî (k.s.), Üç Aylar ve Fazîletleri, 37.s.)                                                        
                                                                 
                                                                                                       mevlamatakvimi

31
0
0
Yorum Yaz